onsdag 11. november 2009

Det moderne prosjektet"Det moderne prosjekt" kan være en betegnelse på en generell prosess som har foregått i vesten siden 1500-1600-tallet hvor boktrykkerkunsten, den nye naturvitenskapen og en begynnende kapitalisme bidro til å forme et helt nytt tenkesett og verdensbilde. Filosofen Francis Bacon regnes som grunnleggeren i denne retningen. Han er kjent for setningen ”Kunnskap er makt”. I all hovedsak handler det moderne prosjektet om å strekke seg etter friheten, fornuften og fremskrittet.

Det moderne prosjekt kan karakteriseres ved følgende stikkord: Troen på sannheten og metoden, troen på siste-instanser, troen på avsløringsstrategien, troen på framskrittet og troen på friheten. Det moderne prosjekt bygger på at det finnes en basis som sannheten hviler på og metoden finner frem til. Disse basiser eller siste-instanser (idèene, Gud, Substansen) ble ofte lagt utenfor menneskenes erfaringer.

De nye tankene la grunnlaget for den industrielle revolusjonen som begynte i England på midten av 1700-tallet. Industrialiseringen skapte igjen behov for en ny økonomisk ordning og en ny samfunnsstruktur. Grunnlaget for den moderne kapitalismen og de demokratiske styringsmekanismene vi har i dag, ble skapt, og århundret produserte grunnlovsdokumenter som skulle bli viktige for mange nasjoner. De amerikanske og franske 'constitusjonene' (grunnlovene) inneholdt revolusjonerende tanker om enkeltmenneskets rettigheter, frihet og demokrati, noe som blant annet inspirerte vår egen grunnlovsforsamling på Eidsvoll i 1814.
Det er svært relevant å hevde at det 'moderne prosjektet' ble startet i det 16. århundret - og det er ennå ikke avsluttet!